skip to Main Content

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak.

Looptijd
1 oktober 2019 t/m 31 december 2020

Salarisverhoging

  • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 1,25%. Per 1 januari 2020 wordt het salaris nog eens met 2,5% verhoogd (beide afspraken gelden voor medewerkers met een salaris van of beneden 115 RSP).
  • Werknemers krijgen in december 2020 een eenmalige netto-uitkering van € 300 (bij parttimers naar rato).

Standaard arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

Vakantieverlof

Het aantal vakantie-uren bedraagt 200 uur per jaar op fulltime basis. Van deze verlofuren zijn 160 uur als ‘wettelijk’ en 40 uur als ‘bovenwettelijk’ aan te merken.

Belangrijkste cao-afspraken

  • Zorg van de Zaak gaat het belang van (bij)scholing nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij werknemers en heeft middelen beschikbaar voor de borging van de kwaliteit van haar werknemers en hun ontwikkeling en mobiliteit. Om het opleidingsbeleid te versterken, wordt een opleidingscoördinator aangetrokken.
  • Wie als vader na de geboorte verlof opneemt, krijgt nu een wettelijke uitkering van 70% van het salaris. Zorg van de Zaak heeft besloten die uitkering tot 100% aan te vullen in de Regeling Aanvullend Geboorteverlof, die op 1 juli 2020 van kracht wordt.
  • Het normleasebedrag gaat gelden vanaf een dienstverband van 80% (32 uur). Vanaf begin 2020 worden alternatieven en/of verbeteringen van het mobiliteitsbeleid onderzocht.
  • De RSP-tabel die wordt toegepast bij beoordelingen wordt aangevuld, zodat werknemers met een RSP boven de 100 een salarisstijging krijgen bij een goede beoordeling.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt een enquête uitgezet bij de werknemers om de behoefte in beeld te brengen rondom het privaat verzekeren van de reparatie WW/WGA.
  • De mogelijkheid voor medewerkers om een vertrouwenspersoon in te schakelen wordt expliciet in de cao opgenomen.

Pensioen

Het is pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Cao-partijen

Werknemersorganisaties: LAD, De Unie, in overleg met de werknemersvereniging Zorg van de Zaak

Werkgeversorganisatie: Zorg van de Zaak

Achtergrond
Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor waren er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. In 2017 is daarom het overleg gestart om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.