skip to Main Content

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Looptijd
1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019.

Salarisverhoging

  • Hidha’s krijgen met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1% procent en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5%. De uitbetaling van beide verhogingen vindt plaats in juli 2018.
  • Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5% verhoogd.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 40 uur over een periode van 13 weken, exclusief overwerk en diensten.

Vakantieverlof
U heeft recht op 224 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • De leeftijdsdagenregeling blijft, op verzoek van veel Hidha’s, behouden. Er geldt wel een nieuwe leeftijdstabel, die aansluit op de verhoging van de pensioenleeftijd. Dit betekent dat u vanaf 1 juli dit jaar recht heeft op leeftijdsdagen vanaf 51 jaar (dit was 50 jaar) en vanaf 1 juli 2019 vanaf 52 jaar. U behoudt dit recht tot en met de AOW-leeftijd.
  • Het recht op een rusttijd van minimaal 4 uur tussen een nachtdienst en een daarop volgende dagdienst wordt uitgebreid naar 8 uur.
  • Pauzes zijn voor iedereen die werkt belangrijk en noodzakelijk. Daarom is afgesproken dat als een Hidha pauze heeft maar wel bereikbaar moet zijn, hij tijdens zijn pauze wordt betaald tegen het normale uurtarief (ook als hij tijdens zijn pauze niets hoeft te doen).
  • Het maximum budget voor persoonlijke kosten is per 2018 geïndexeerd en wordt verhoogd van € 4.240,94 naar € 4.292,68.
  • Waarneming mag niet leiden tot extra werkdruk. Daarom mag de werkbelasting, onafhankelijk van het aantal huisartsen waarvoor wordt waargenomen, niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is bij een normale werkbelasting volgens de geldende normen.
  • Zowel de LAD als de LHV hecht grote waarde aan het behoud van de inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun hele loopbaan. Daarom hebben we met de LHV afgesproken om tijdens de looptijd van de cao afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid.
  • Artikel 15a (Vergoeding diensten) wordt verhelderd, zodat duidelijk is dat een huisarts in dienstverband hetzelfde uurtarief vergoed krijgt als de huisarts-praktijkhouder.
  • Cao-partijen hebben afgesproken vragen over het pensioen samen op te pakken en daar informatie over te gaan verstrekken.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij SPH (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen).

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel van werknemers is.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD
Werkgeversorganisatie: LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)

Klankbordgroep
De LAD wil de huidige klankbordgroep uitbreiden met nieuwe leden. Bent u Hidha en wilt u deelnemen in de klankbordgroep? Meld u dan aan via bureau@lad.nl.