skip to Main Content

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Looptijd

1 maart 2021 tot en met 31 juli 2022.

Salarisverhoging

  • Hidha’s ontvangen een structurele salarisverhoging per 1 juli 2021 met 1,75% en per 1 juni 2022 met 1%.
  • Verder is een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering afgesproken van 0,25% in 2021.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 40 uur over een periode van 13 weken, exclusief overwerk en diensten.

Vakantieverlof
U heeft recht op 224 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.
Hidha’s kunnen daarnaast per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Overwerk: Een gezamenlijke werkgroep waarin leden van de LAD en de LHV worden betrokken zal het hoofdstuk Overwerk (hoofdstuk 11) evalueren om te bezien of aanpassing noodzakelijk is.
  • Vergoeding diensten in Huisartsen Diensten Structuur: Partijen hebben afgesproken samen op te trekken onder andere richting de NZa om te komen tot een verhoging van de vergoeding voor de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-tarief) voor zowel de Hidha als de praktijkhouder.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij SPH (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen).

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel van werknemers is.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Het lidmaatschap van de LAD wordt op declaratiebasis vergoed uit het budget voor de werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie-uitoefening (hoofdstuk 18 b).

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD
Werkgeversorganisatie: LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)