skip to Main Content

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Looptijd
1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Salarisverhoging
Hidha’s krijgen per 1 september 2019 een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 40 uur over een periode van 13 weken, exclusief overwerk en diensten.

Vakantieverlof
U heeft recht op 224 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.
Hidha’s kunnen daarnaast per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Overwerk: in de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10% overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
  • Vergoeding diensten: de LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform. Daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen.
  • Overige vergoedingen: het maximum budget voor persoonlijke kosten wordt verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36, en is als volgt opgebouwd:
    – een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (dit was € 2.275,05 in 2018);
    – naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (dit was € 2.017,64 in 2018).
  • Functiebeschrijving/functiewaardering: de LHV en LAD stellen een gezamenlijke werkgroep in om te komen tot een functiewaardering voor de functie van de Hidha.
  • Duurzame inzetbaarheid: de LHV en LAD willen gedurende de looptijd van de cao concrete afspraken maken om Hidha’s duurzaam en op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen laten bereiken.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij SPH (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen).

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel van werknemers is.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD
Werkgeversorganisatie: LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)