skip to Main Content

Cao SBOH

Artsen die in opleiding zijn tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn gedurende hun volledige opleiding in dienst bij de SBOH en vallen onder de Cao SBOH. In totaal gaat het om 2.264 aios huisarts-, 345 aios ouderengeneeskunde en 41 aios-AVG). Artsen die vanaf 2019 starten met vijf bepaalde profielen binnen de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid (M&G), komen ook in dienst bij de SBOH gedurende de opleiding.

Looptijd
1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Salarisverhoging

  • Er vindt twee keer een structurele salarisverhoging plaats van 1,1%, te weten per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019.
  • Daarnaast vindt over de maanden januari tot en met juni 2018 een nabetaling plaats van 1,1%.
  • De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2019 structureel verhoogd met 0,6%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur voor aios in dienst bij de SBOH is 38 uur per week. Dit is inclusief de terugkomdag voor het theoretische gedeelte van de opleiding.

Vakantieverlof
De aios heeft recht op 228 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • De ervaringsjarenregeling wordt verbeterd voor alle aios die vanaf 1 januari 2019 in dienst treden bij de SBOH. Er geldt dan geen onderscheid meer tussen werkervaring in het eigen specialisme of daarbuiten; vanaf die datum geeft ieder vol jaar ervaring als praktiserend arts (ook buiten het eigen specialisme) recht op een periodieke verhoging.
  • Natuurlijk hadden we het liefst gewild dat deze verbeterde ervaringsjarenregeling ook geldt voor aios die vóór 1 januari 2019 in dienst zijn getreden. Omdat dit niet haalbaar bleek, hebben we kunnen bedingen dat de SBOH twee keer een eenmalige uitkering doet (aan alle aios die al voor 2019 in dienst zijn getreden): in december 2018 een uitkering van 0,7% over het salaris in 2018 en in december 2019 een uitkering van 1,1% over het salaris in 2019.
  • De systematiek van de reiskostenvergoedings- en de verhuiskostenvergoedingsregeling wordt versimpeld om beide regelingen gebruiksvriendelijker en eerlijker te maken; de nieuwe verhuiskostenvergoeding moet bijvoorbeeld beter recht doen aan aios die vanwege de opleiding genoodzaakt zijn te verhuizen. Voor de aanpassing van de reiskostenregeling voor woon-werkverkeer worden gedurende de looptijd van de cao pilots uitgevoerd.
  • De SBOH voert in 2018 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit om de arbeidsomstandigheden van aios in kaart te brengen. Waar nodig leidt dat tot verbeteringen.
  • Vanwege de toetreding van de aios-AVG tot de cao, zijn er voor deze groep enkele verbeteringen overeengekomen.

Pensioen
Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde is ondergebracht bij Pensioenfonds HAIO (Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding). Het pensioen van aios ouderengeneeskunde en aios-AVG is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Aanvankelijk was de bedoeling dat het pensioen van aios M&G bij het ABP zou worden ondergebracht, maar omdat dit tot problemen leidde, is de SBOH ook voor deze aios aangesloten bij PFZW.

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel is van de aios.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD; bij de onderhandelingen werkt de LAD nauw samen met de belangenorganisaties van de vier aios-groepen: LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde), VASON (namens aios ouderengeneeskunde), VAAVG (namens aios-AVG) en LOSGIO (namens aios M&G).
Werkgeversorganisatie: SBOH

Klankbordgroep
Er is geen formele klankbordgroep voor de Cao SBOH, maar de input vanuit aios is geborgd via de samenwerking met LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO.

Achtergrond

Tot 2015 hadden aios huisartsgeneeskunde en aios ouderengeneeskunde beiden een eigen cao, maar dat leidde tot een onwenselijke situatie: er waren verschillen in salariëring en aios ouderengeneeskunde moesten steeds wachten op de uitkomsten voor de cao voor aios huisartsgeneeskunde, tot er over hun cao kon worden gesproken. Daarom kwam er in 2015 één gezamenlijke cao voor beide groepen.
Omdat aios-AVG die sinds 2016 met de opleiding zijn gestart, ook in dienst zijn van de SBOH en er vanuit het ministerie geen extra financiële middelen beschikbaar waren om deze aios op het niveau van de Cao Gehandicaptenzorg te houden, was het een logische stap de werkingssfeer van de Cao SBOH uit te breiden. Aios-vereniging VAAVG gaf hier uiteindelijk ook de voorkeur aan. Met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao SBOH 2018-2019 is die stap nu formeel gezet: per 1 januari 2018 vallen aios-AVG die in dienst zijn bij de SBOH ook onder de Cao SBOH.

Aios M&G die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding, komen ook bij de SBOH in dienst. Dit geldt voor de volgende vijf profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde.
Ook voor deze aios zijn de bepalingen uit de Cao SBOH van toepassing. In aanvulling hierop is de LAD in 2018 een garantieregeling overeengekomen met de SBOH. In de volgende Cao SBOH vanaf 2020, worden de aios M&G ook daadwerkelijk in de cao-tekst opgenomen.