skip to Main Content

Cao SBOH

Artsen die in opleiding zijn tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn gedurende hun volledige opleiding in dienst bij de SBOH en vallen onder de Cao SBOH. In totaal gaat het om 2.264 aios huisarts-, 345 aios ouderengeneeskunde en 41 aios-AVG. Artsen die vanaf 2019 zijn gestart met vijf bepaalde profielen binnen de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid (M+G), zijn ook in dienst bij de SBOH gedurende de opleiding.

Looptijd
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Salarisverhoging

  • Per 1 juni 2020 een salarisverhoging van 2,7%, en een nabetaling van 2,7% over de maanden januari tot en met mei 2020 voor alle aios.
  • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering vanaf 2020 met 0,4%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur voor aios in dienst bij de SBOH is 38 uur per week. Dit is inclusief de terugkomdag voor het theoretische gedeelte van de opleiding.

Vakantieverlof
De aios heeft recht op 228 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juni 2020, en een nabetaling van 2,7% over de maanden januari tot en met mei 2020.
  • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering vanaf 2020 met 0,4%.
  • In september 2020 spreken wij verder over enkele belangrijke thema’s uit de inzetten voor de onderhandelingen die nu niet aan bod zijn gekomen in dit beperkte akkoord, zodat deze onderwerpen voor 2021 wél onderdeel kunnen uitmaken van het cao-akkoord. Het gaat in ieder geval om de thema’s ‘arbeidsduur en diensten tijdens stages’ en ‘onkostenvergoedingen’.
  • Aios m+g zijn recentelijk toegetreden tot de cao. In dit akkoord zijn voor deze groep een aantal specifieke punten opgenomen.

Pensioen
Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde is tot en met 2020 ondergebracht bij Pensioenfonds HAIO (Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding), per 1 januari 2021 gaat het pensioen van aios huisartsgeneeskunde over naar pensioenfonds SPH (lees meer over deze overgang). Het pensioen van aios ouderengeneeskunde, aios M+G en aios-AVG is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel is van de aios.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD; bij de onderhandelingen werkt de LAD nauw samen met de belangenorganisaties van de vier aios-groepen: LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde), VASON (namens aios ouderengeneeskunde), VAAVG (namens aios-AVG) en LOSGIO (namens aios M+G).
Werkgeversorganisatie: SBOH

Klankbordgroep
Er is geen formele klankbordgroep voor de Cao SBOH, maar de input vanuit aios is geborgd via de samenwerking met LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO.

Achtergrond

Tot 2015 hadden aios huisartsgeneeskunde en aios ouderengeneeskunde beiden een eigen cao, maar dat leidde tot een onwenselijke situatie: er waren verschillen in salariëring en aios ouderengeneeskunde moesten steeds wachten op de uitkomsten voor de cao voor aios huisartsgeneeskunde, tot er over hun cao kon worden gesproken. Daarom kwam er in 2015 één gezamenlijke cao voor beide groepen.
Omdat aios-AVG die sinds 2016 met de opleiding zijn gestart, ook in dienst zijn van de SBOH en er vanuit het ministerie geen extra financiële middelen beschikbaar waren om deze aios op het niveau van de Cao Gehandicaptenzorg te houden, was het een logische stap de werkingssfeer van de Cao SBOH uit te breiden. Aios-vereniging VAAVG gaf hier uiteindelijk ook de voorkeur aan. Met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao SBOH 2018-2019 is die stap nu formeel gezet: per 1 januari 2018 vallen aios-AVG die in dienst zijn bij de SBOH ook onder de Cao SBOH.

Aios M+G die vanaf 1 januari 2019 zijn gestart met de opleiding, zijn ook bij de SBOH in dienst. Dit geldt voor de volgende vijf profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde.
Ook voor deze aios zijn de bepalingen uit de Cao SBOH van toepassing. In aanvulling hierop is de LAD in 2018 een garantieregeling overeengekomen met de SBOH. In de volgende Cao SBOH vanaf 2021, worden de aios M+G ook daadwerkelijk in de cao-tekst opgenomen.