skip to Main Content

Cao’s en sociaal plannen

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, om de belangen van (aankomende) artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen te vertegenwoordigen. Hieronder staan alle cao’s. Daarnaast onderhandelen onze onderhandelaars ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

AMS

De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is een volwaardige arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen. De AMS geldt voor 3.250 medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen.

Lees meer

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers die in dienst van Arbo Unie werken, geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers waarvan het merendeel arts is. De huidige cao geldt voor 2018-2019; over een nieuwe cao wordt onderhandeld.

Lees meer

Cao Gezondheidscentra/AHG

De Cao Gezondheidscentra/AHG is per 1 maart 2019 opgezegd. De afspraken uit de cao blijven voorlopig gelden voor werknemers die vóór 1 maart 2019 in dienst zijn getreden.

Lees meer

Gehandicaptenzorg

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor de circa 171.000 werknemers die werken bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE Nederland.

Lees meer

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Lees meer

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Lees meer

Cao Jeugdzorg

De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 33.000 werknemers.

Lees meer

Cao NU

Voor werknemers bij een Nederlandse universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om zo’n 55.000 werknemers. De LAD zit via FBZ aan deze cao-tafel.

Lees meer

Cao SBOH

Artsen in opleiding in dienst bij SBOH, vallen onder de Cao SBOH. Het gaat om 2.298 aios huisartsgeneeskunde, 353 aios ouderengeneeskunde, 46 aios-AVG en 267 aios M+G (met 5 bepaalde profielen).

Lees meer

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor de bijna 80.000 werknemers in dienst van een umc geldt de Cao UMC. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten), die deel uitmaakt van de Cao UMC.

Lees meer

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers.

Lees meer

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao geldt voor 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de AMS.

Lees meer

Cao Zorg van de Zaak

In 2018 kwam de allereerste Cao Zorg van de Zaak tot stand. Deze cao geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak.

Lees meer